Uttalelser

I de sakene som har vært tatt opp til nærmere undersøkelse vil Sivilombudsmannen gi uttrykk for sin mening om saken i form av en uttalelse. Hun kan peke på at det er begått feil eller forsømmelse fra et forvaltningsorgan eller en tjenesteperson. Undersøkelsen kan også ende med at ombudsmannen finner at det ikke er gjort feil.

De fleste uttalelsene er offentlige og legges ut fortløpende på nettsidene. Det forekommer likevel at uttalelser ikke blir publisert på grunn av personvernhensyn.

Manglende svar på mottatte henvendelser

Saken gjelder manglende svar fra Ullensvang kommune på klagerens to brev fra desember 2019. Kommunen beklaget at henvendelsene ikke var besvart, og viste blant annet til kapasitetsutfordringer. Kommunen opplyste at de ikke har rutiner for sending av foreløpig svar i saker som ikke gjelder enkeltvedtak/forskriftsvedtak. Ombudsmannen pekte på at forvaltningslovens alminnelige saksbehandlingsregler, herunder forvaltningsloven § 11 a om at en sak skal forberedes og avgjøres «uten ugrunnet opphold», også kommer til anvendelse i saker som ikke gjelder enkeltvedtak. Ombudsmannen forutsetter at kommunen i fremtiden besvarer henvendelser i henhold til forvaltningslovens krav, og ber kommunen etablere rutiner for utsending av foreløpig svar/forsinkelsesbrev for å sikre borgerne informasjon under sakens gang.
Dato for uttalelse: 2.12.2020 Saksnummer: 2020/3090 Publisert: 15.12.2020

Ansettelse av underdirektør i strid med kravene i utlysningsteksten

Ombudsmannen har kommet til at X har ansatt underdirektør og leder for Y i strid med utdanningskravet i egen utlysningstekst. Omtalen av kandidaten i innstillingen inneholdt dessuten gale opplysninger om hans kompetanse. Dette kan ha medført at tilsettingsrådet ikke var klar over at de ansatte en kandidat som ikke oppfylte utdanningskravet. Klager ble innstilt som nummer to til stillingen. Det er ikke utenkelig at han ville fått tilbud om ansettelse, dersom det hadde fremgått av innstillingen at kandidaten som var innstilt som nummer én ikke oppfylte det formelle utdanningskravet. Slik saken er opplyst hit synes klager å være urettmessig forbigått ved ansettelsen. Den som ble ansatt i stillingen er samtidig ikke part i saken her, og ombudsmannens uttalelse innvirker ikke på hans ansettelsesforhold. Selv om klager ikke har krav på stillingen han er forbigått til, bør X vurdere hvordan det kan bøtes på den urett som er begått mot ham.
Dato for uttalelse: 8.12.2020 Saksnummer: 2020/953 Publisert: 15.12.2020