Metode

Omfanget av tortur og umenneskelig behandling kan påvirkes av en rekke faktorer. Effektivt forebyggingsarbeid krever derfor en helhetlig tilnærming. I tillegg til å besøke steder der mennesker er fratatt friheten, består det forebyggende arbeidet av informasjonsarbeid, løpende dialog med myndigheter og sivilt samfunn, og samarbeid med internasjonale menneskerettighetsorganer.

1. Besøk til steder for frihetsberøvelse

Under forebyggingsmandatet besøker Sivilombudsmannens steder i hele landet der mennesker er, eller kan være, fratatt friheten. Det inkluderer både offentlige og private institusjoner og steder. Besøkene kan gjennomføres både med og uten forhåndsvarsel.

Les mer

2. Nasjonal dialog

For å ivareta sitt mandat om å forebygge tortur og umenneskelig behandling på effektivt vis er Sivilombudsmannen avhengig av å ha en god dialog med ansvarlige myndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt plan. Ombudsmannen vil også føre en bred dialog med relevante aktører i sivilt samfunn. Å dele informasjon om forholdene til dem som er fratatt friheten, og øke offentlighetens kjennskap til utfordringer i de ulike sektorene, er en prioritet for Sivilombudsmannen.

Les mer

3. Internasjonalt samarbeid

Sivilombudsmannen samarbeider med en rekke internasjonale aktører i sitt forebyggingsarbeid, og har et særlig samarbeid med FNs underkomité for forebygging (UN Subcommittee for Prevention of Torture, SPT).

Les mer