Fråsegner

I dei sakene som blir tekne opp til nærmare undersøking, vil Sivilombodsmannen gje uttrykk for meininga si i form av ei fråsegn. Han kan peike på feil som eit forvaltningsorgan eller ein tenesteperson har gjort. Undersøkinga kan òg ende med at ombodsmannen kjem til at det ikkje er gjort feil.
Dei fleste fråsegnene er offentlege og blir lagde ut på nettsidene etter kvart. Det hender likevel at fråsegner ikkje blir publiserte av omsyn til personvernet.

Søk i ombodsmannen sine fråsegner her