Sivilombodsmannen er oppnemnd av Stortinget for å ta vare på enkeltborgarane sine rettar i møte med forvaltninga.

Klage

Ombodsmannen undersøkjer klager frå borgarar som meiner seg utsette for urett eller feil frå den offentlege forvaltninga.

Torturførebygging

Ombodsmannen arbeider for å førebyggje tortur og umenneskeleg behandling i institusjonar ved å besøkje stader der menneske er fråtekne fridomen.