Før du klager

Hvem kan klage til Sivilombudsmannen?

Alle kan klage til ombudsmannen, men du må selv ha vært utsatt for den feilen eller forsømmelsen klagen din gjelder.

Det er mulig å få en annen til å sende inn klagen for deg. I så fall må det legges ved en signert fullmakt der det tydelig framgår at vedkommende har fullmakt til å klage på dine vegne. En organisasjon kan for eksempel klage til ombudsmannen på vegne av et medlem så lenge medlemmet legger ved fullmakt eller underskriver klagen. Om et selskap, sameie, borettslag eller andre sammenslutninger skal klage, må styreleder underskrive. Hvis ikke må det legges ved fullmakt fra styreleder. Advokater trenger ikke fullmakt for å klage på vegne av klient.

Den som er fratatt sin personlige frihet, f.eks. innsatte i fengsel, har rett til å klage til ombudsmannen i lukket konvolutt, uten noen form for brevsensur fra institusjonens side.

Forskjellige mennesker, tegnet illustrasjon.
Når kan jeg klage?

Før du klager til Sivilombudsmannen skal forvaltningen få mulighet til å ordne opp og ta et endelig standpunkt i saken din. Du må derfor ha benyttet alle klagemuligheter som finnes i forvaltningen.

Kalender, tegnet illustrasjon For videre veiledning i din klagesak hos forvaltningen, kan du ta kontakt med det offentlige organet som har tatt avgjørelsen. Når forvaltningen har tatt endelig stilling til spørsmålene saken gjelder, kan du klage til Sivilombudsmannen.

Husk at du må klage til Sivilombudsmannen innen det har gått ett år fra det endelige vedtaket i saken din ble fattet. Gjelder klagen din sen saksbehandling eller mangel på svar, kan du klage mens saken din fortsatt er inne til behandling, men da må du ha purret først. Purringen må være skriftlig og legges ved i din klage til Sivilombudsmannen.

Hva kan jeg klage på?

Sivilombudsmannen vurderer klager som gjelder statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Klagesakene omfatter nær sagt alle rettsområder som behandles av det offentlige, blant annet:

 • Plan- og bygg
 • Trygd og pensjon
 • Helse og omsorgstjenester
 • Sosialhjelp og barnevern
 • Tilsettingssaker
 • Kommunikasjon
 • Skatter og avgifter
 • Utlendingssaker
 • Offentlighet og innsyn
 • Politi og påtale
 • Næring, landbruk og reindrift
 • Kriminalomsorg

I tillegg behandler ombudsmannen en rekke klager på lang behandlingstid og manglende svar.

Hva kan jeg ikke klage på?

Selv om Sivilombudsmannen kan undersøke de fleste typer forhold som behandles av offentlig forvaltning, er det noen saker ombudsmannen ikke kan behandle:

 • domstolenes avgjørelser, samt avgjørelser som kan bringes direkte inn for domstolene ved klage eller anke.
 • saker som Stortinget har tatt standpunkt til
 • avgjørelser truffet i statsråd
 • uenigheter mellom privatpersoner, for eksempel tvister i naboforhold eller private kontraktsforhold
 • tilfeller hvor det offentlige ikke utøver offentlig myndighet, men opptrer som en privat part
 • Saker avgjort av kommunestyre eller fylkesting (noen unntak)

Egner min klage seg for Sivilombudsmannen?

Sivilombudsmannen er et kontrollorgan som selv avgjør hvilke saker som tas til behandling. Enkelte spørsmål er lite egnet for behandling og uttalelse fra ombudsmannen. Disse sakene kan omfatte:

 • konflikter mellom privatpersoner og forvaltningen hvor det er uenighet om de faktiske forholdene, eller hvor befaring er viktig for utfallet
 • skjønnsmessige og faglige vurderinger gjort av forvaltningen
 • saker der parter har behov for en rettslig bindende avgjørelse

Mann fyller ut elektronisk klageskjema, tegnet illustrasjon..