Prosessen videre

Slik behandles klagen din etter innsending:

 • Klagen mottas.
 • Klagen blir  tildelt en saksbehandler som foretar en vurdering av om den kan behandles her.
 • I løpet av tre uker vil du motta et foreløpig svar. Om vi kan behandle saken din vil du få informasjon om når du kan forvente ytterligere svar fra oss.
 • Saken undersøkes nærmere og tas ved behov opp med forvaltningen.
 • Undersøkelsene fortsetter, og du som klager vil få anledning til å uttale deg.
 • Vær klar over at undersøkelsen skjer etter prinsippet om kontradiksjon. Det betyr at forvaltningen vil bli gjort kjent med klagen din og eventuelle senere innspill fra deg.
 • Ombudsmannen vil til slutt uttale sin mening om saken.

Hvis du trenger å sende flere vedlegg etter at vi har mottatt klagen og startet saksbehandlingen, kan du sende vedleggene i e-post. E-postadressen du bruker da er: postmottak@sivilombudsmannen.no. Siden du da har blitt tildelt et saksnummer, er fint hvis du husker å skrive saksnummeret ditt i emnefeltet. Hvis det gjelder sensitiv informasjon, må du sende dokumentene i vanlig post.

Saksbehandlingstiden vil variere ut fra hvilke undersøkelser som foretas, men du vil bli løpende orientert gjennom klageprosessen. Du kan be om innsyn i saken din. Normalt vil en slik henvendelse bli behandlet i løpet av 1 – 3 virkedager.

Hva kan Sivilombudsmannen gjøre?

Dersom saken gir grunn til det, kan ombudsmannen:

 • Peke på at det er begått feil fra et forvaltningsorgan eller en tjenesteperson, og si at en avgjørelse er ugyldig, urimelig eller strider mot god forvaltningsskikk.
 • Gjøre forvaltningen oppmerksom på mangler ved lover og regler og hvordan disse praktiseres.
 • Undersøke hvordan forvaltningen behandler saker og utøver sin myndighet.
 • Be forvaltningsorganet om å rette feil eller behandle saken på nytt.

I de sakene som har vært tatt opp til nærmere undersøkelse, vil ombudsmannen gi uttrykk for sin mening om saken i form av en uttalelse. Sivilombudsmannen kan ikke selv omgjøre avgjørelser eller pålegge myndighetene å gjøre noe, men i praksis retter myndighetene seg etter ombudsmannens uttalelser.

 

Animert illustrasjon: 1Fingrer skriver på tastatur, 2:Norges lover, 3:Et dokument med stempelet "Vedtak"