Prosessen videre

Slik behandles klagen din etter innsending:

  • Klagen mottas.
  • Klagen blir  tildelt en saksbehandler som foretar en vurdering av om den kan behandles her.
  • I løpet av tre uker vil du motta et foreløpig svar. Om vi kan behandle saken din vil du få informasjon om når du kan forvente ytterligere svar fra oss.
  • Saken undersøkes nærmere og tas ved behov opp med forvaltningen.
  • Undersøkelsene fortsetter, og du som klager vil få anledning til å uttale deg.
  • Ombudsmannen vil til slutt uttale sin mening om saken.

Saksbehandlingstiden vil variere ut fra hvilke undersøkelser som foretas, men du vil bli løpende orientert gjennom klageprosessen. Du kan be om innsyn i saken din. Normalt vil en slik henvendelse bli behandlet i løpet av 1 – 3 virkedager.

Hva kan Sivilombudsmannen gjøre?

Dersom saken gir grunn til det, kan ombudsmannen:

  • Peke på at det er begått feil fra et forvaltningsorgan eller en tjenesteperson, og si at en avgjørelse er ugyldig, urimelig eller strider mot god forvaltningsskikk.
  • Gjøre forvaltningen oppmerksom på mangler ved lover og regler og hvordan disse praktiseres.
  • Undersøke hvordan forvaltningen behandler saker og utøver sin myndighet.
  • Be forvaltningsorganet om å rette feil eller behandle saken på nytt.

I de sakene som har vært tatt opp til nærmere undersøkelse, vil ombudsmannen gi uttrykk for sin mening om saken i form av en uttalelse. Sivilombudsmannen kan ikke selv omgjøre avgjørelser eller pålegge myndighetene å gjøre noe, men i praksis retter myndighetene seg etter ombudsmannens uttalelser.

 

Animert illustrasjon: 1Fingrer skriver på tastatur, 2:Norges lover, 3:Et dokument med stempelet "Vedtak"