• Forside
  • Forebyggingsenhetens arbeid med COVID-19

Forebyggingsenhetens arbeid med COVID-19

Mennesker som er fratatt friheten er av ulike grunner spesielt utsatt i den situasjonen Covid-19-pandemien skaper. Dette gjelder for eksempel de som oppholder seg i fengsler, politiarrester, interneringssteder for utlendinger, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. For disse kan pandemien, og responsen på denne, blant annet innebære risiko for isolering, svakere tilgang til helsetjenester og mindre kontakt med pårørende som barn, søsken og foreldre. I tillegg er det mange av disse som tilhører risikogruppene på grunn av alder eller underliggende sykdommer.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet følger tett med på de utfordringene frihetsberøvede kan bli stilt overfor i denne situasjonen, og på hvordan institusjonene løser utfordringene.

Vi holder kontakt med frivillige organisasjoner som arbeider på feltet, og med myndighets- og tilsynsorganer både innen helse, kriminalomsorg og barnevern. Vår oppgave er blant annet å minne om statens særlige ansvar for å sikre at ingen som er fratatt friheten utsettes for umenneskelig behandling.

18.6.2020

Rapport om innsattes forhold i fengsel under covid-19-pandemien

Sivilombudsmannen har undersøkt hvordan covid-19-pandemien påvirket forholdene for innsatte i norske fengsler i den første tiden etter at pandemien brøt ut. Rapporten viser at det har vært iverksatt flere viktige tiltak for å beskytte innsatte mot smitte og for å kompensere for restriksjoner som følge av pandemihåndteringen. Samtidig kommer det fram at inngripende smitteverntiltak, som isolasjon, er innført i strid med menneskerettslige standarder og helsefaglige råd.