• Forside
  • Aktuelt
  • Undersøker politiets praksis ved utskriftskrav i straffesaker

Undersøker politiets praksis ved utskriftskrav i straffesaker

Sivilombudsmannen har fått flere klager fra parter i avsluttede straffesaker over politiets avslag på kravene deres om utskrift av dokumenter i saken.

Les brevet fra Sivilombudsmannen her

Det kan dreie seg om utskrift av anmeldelser, avhør eller andre dokumenter. Parter i en avsluttet straffesak er blant andre siktede, fornærmede og etterlatte.

Undersøkelse av eget tiltak

Sivilombudsmannen har av eget tiltak besluttet å undersøke hvordan påtalemyndigheten behandler slike krav fra partene i straffesaker. Det kan sivilombudsmannen beslutte etter sivilombudsmannsloven § 5.

Vi har sett nærmere på seks slike klagesaker fra 2019 og 2020, som gjaldt utskriftskrav etter straffeprosessloven § 28. Sakene var blitt behandlet av Agder politidistrikt, Oslo politidistrikt, Sør-Vest politidistrikt og Sør-Øst politidistrikt.

Fikk ikke utskrift av avhør av seg selv

Klagesakene reiser tvil om politiet gjennomgående etterlever saksbehandlingsreglene for slike utskriftskrav. I noen av sakene var saksbehandlingstiden også lang. Flere av avslagene hadde mangelfulle begrunnelser, og lovhjemmel for avslaget var ikke oppgitt. I en av klagesakene hadde mistenkte krevd utskrift av et avhør av seg selv, men politiet avslo kravet med den begrunnelsen at dokumentet inneholdt taushetsbelagt informasjon som kunne komme på avveie. Ingen av klagerne ble orientert om muligheten for å klage på avslaget.

Stiller spørsmål til Riksadvokaten

Sivilombudsmannen har bedt Riksadvokaten, som har den overordnede ledelsen av påtalemyndigheten, om å svare på flere spørsmål om behandlingen av utskriftskrav. Fristen for å svare er 5. mars.