• Forside
  • Aktuelt
  • Torturforebyggingskomité med ny rapport fra besøk til Norge

Torturforebyggingskomité med ny rapport fra besøk til Norge

Europarådets torturforebyggingskomité (CPT) offentligjorde 17. januar sin rapport etter sitt sjette landbesøk til Norge 28. mai til 5. juni i fjor. Komiteen er blant annet kritisk til bruk av isolasjon i norske fengsler, og særlig at dette skjer overfor personer med store psykiske helseutfordringer.

Se også:

– Dette er en viktig rapport, og den underbygger også de funn vi har gjort de siste årene. Ikke minst peker rapporten på det høye – og skadelige – innslaget av isolasjon i norske fengsler, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Komiteen er sammensatt av uavhengige eksperter fra Europarådets medlemsland. Deres oppgave er å forebygge tortur og umenneskelig behandling ved å besøke steder der mennesker er fratatt sin frihet i medlemslandene, som fengsler, psykiatriske sykehus og politiarrester.

Under landbesøket til Norge i fjor gjennomførte komiteen besøk til tre politiarrester, fem fengsler, ett psykiatrisk sykehus, ett sykehjem og utlendingsinternatet på Trandum. I den endelige rapporten presenterer komiteen sine funn og anbefalinger til norske myndigheter. Komiteen var blant annet kritisk til forholdene i flere fengsler, der mange innsatte satt innelåst alene på cellene i over 22 timer i døgnet med veldig begrenset menneskelig kontakt. Det ble også påpekt at det fortsatt var store utfordringer i de besøkte fengslene at innsatte med store psykiske helseutfordringer ikke fikk tilstrekkelig psykisk helsehjelp.

Norske myndigheter mottok en rekke andre anbefalinger på flere områder. Blant annet ble det anbefalt å styrke rettssikkerhetsgarantier i politiarrest, styrke dokumentasjon for bruk av belteseng i psykisk helsevern og å avslutte rutinemessig kroppsvisiteringer på Politiets utlendingsinternat på Trandum.

Komiteen ga også ros til myndighetene. Det ble blant annet fremhevet at det var etablert et avhørsprogram i politiet som kunne hindre at arrestantene utsettes for utilbørlig tilståelsespress.

– Det er også hyggelig å lese at komiteen berømmer hvordan vi utfører vårt NPM mandat i Norge, sier Falkanger.

Norske myndigheter har fått en frist på seks måneder for å besvare hvordan rapporten vil bli fulgt opp.

Les mer og last ned rapporten her