Besøk til Oslo fengsel 19.–22. november 2018

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet gjennomfører besøk til Oslo fengsel i november. Det er første gang ombudsmannen besøker fengselet under forebyggingsmandatet.

Oslo fengsel er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet er et av Norges største med plass til 240 mannlige innsatte. I tillegg er Oslo fengsel det fengselet i landet som mottar flest varetektsfengslede.

Forebyggende arbeid

Sivilombudsmannen besøker Oslo fengsel under forebyggingsmandatet. Formålet med besøket er særlig er å undersøke forholdene for de innsatte og bidra til å forebygge umenneskelig og nedverdigende behandling av de som er fratatt friheten. Under besøket vil det særlig undersøkes forhold forbundet med innsattes psykiske helse og bruk av isolasjon, og det gjennomføres samtaler med innsatte, ansatte, helsepersonell og ledelse. Private samtaler med de innsatte prioriteres. I tillegg gjennomgås dokumentasjon og fengselet befares.

Rapport med funn og anbefalinger

I etterkant av besøket utarbeides det en besøksrapport. Den vil inneholde beskrivelser av funn som besøket har avdekket samt Sivilombudsmannens videre anbefalinger for å minske risikoen for tortur eller umenneskelig behandling. Rapporten publiseres på Sivilombudsmannens nettsider.

Mandat

Sivilombudsmannens ble tildelt forebyggingsmandatet etter at Norge sluttet seg til torturkonvensjonens tilleggsprotokoll (OPCAT) i 2013. Sivilombudsmannens forebyggingsenhet foretar besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, for eksempel fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan være med eller uten forhåndsvarsel. Se hvilke steder Sivilombudsmannen under forebyggingsmandatet har besøkt tidligere.