Besøk til døgnavdeling i det psykiske helsevernet for barn og unge ved Stavanger sykehus

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte 8. - 10. oktober Helse Stavanger HF, Avdeling for barn og unge. Dette er en døgnavdeling i det psykiske helsevernet for barn og unge med tre sengeposter. En sengepost er for barn inntil 13 år, og to sengeposter er for ungdom mellom 13-18 år. Ombudsmannen besøkte alle tre postene.

Barn og unge skal ha det bra når de er innlagt på sykehus. Derfor undersøker vi en rekke ting som kan påvirke hvordan de har det når de er innlagt. Under besøket snakket vi med barn og unge selv, tilstedeværende foreldrene, ansatte og ledelsen. Besøket pågikk over tre dager. Alle ungdommer som var til stede ble tilbudt en samtale med oss.

Blant tingene vi snakket om og som ble undersøkt var:

•       Er lokalene gode for barn og unge?

•       Er tilbudet som gis tilpasset barn og unge?

•       Får barn og unge god nok mulighet til å ha kontakt med venner og familie?

•       Får barn og unge mulighet til å medvirke i behandlingen sin?

•       Hvordan jobber sykehuset for å unngå bruk av tvang og makt?

•       Hvordan sykehuset sikrer at barn og unge behandles bra hvis de skjermes fra andre pasienter?

 

I etterkant av besøket skriver vi en rapport om hva vi fant og kommer med anbefalinger til sykehuset. Rapporten publiseres på ombudsmannens nettsider når den er klar.