Ila fengsel og forvaringsanstalt

6. mars 2017 innleder Sivilombudsmannens forebyggingsenhet et besøk til Ila fengsel og forvaringsanstalt. Fengselet ligger utenfor Oslo og har cirka 120 innsatte og 230 ansatte. Ila ble hovedanstalt for forvaring i 2002 og over halvparten av plassene i fengselet er tilrettelagt for forvaringsdømte.

Forebyggende arbeid

Formålet med besøket er å undersøke forholdene i fengselet for de innsatte og bidra til å forebygge tortur og umenneskelig behandling av de som er fratatt friheten. Under besøket fokuserer forebyggingsenheten særlig på forhold som er forbundet med størst risiko for grove integritetskrenkelser. Enheten vil for eksempel undersøke bruk av tvangsmidler, aktivisering, sysselsetting, helsetilbudet og fysiske forhold.

Under besøket gjennomføres samtaler med innsatte, ansatte, helsepersonell og ledelse. Private samtaler med de innsatte prioriteres. I tillegg gjennomgås dokumentasjon og fengselet befares.

Rapport med funn og anbefalinger

I etterkant av besøket utarbeides det en besøksrapport. Den vil inneholde beskrivelser av funn som besøket har avdekket samt Sivilombudsmannens videre anbefalinger for å minske risikoen for tortur eller umenneskelig behandling. Rapporten publiseres på Sivilombudsmannens nettside.

Mandat

Sivilombudsmannens ble tildelt forebyggingsmandatet etter at Norge sluttet seg til torturkonvensjonens tilleggsprotokoll (OPCAT) i 2013. Sivilombudsmannens forebyggingsenhet foretar besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, for eksempel fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan være med eller uten forhåndsvarsel.

Se hvilke steder Sivilombudsmannen under forebyggingsmandatet har besøkt tidligere.