Aktuelt

12.9.2019

Sivilombudsmannens høringsuttalelse om helsetjenester til arrestanter

Sivilombudsmannen kom nylig med en høringsuttalelse til Helsedirektoratets forslag om veileder for helsepersonell om helsetjenester til arrestanter i politiarrest. I uttalelsen tok ombudsmannen særlig opp behovet for å innføre nasjonale prosedyrer for dokumentasjon og rapportering fra helsepersonell ved mistanke om uforholdsmessig maktbruk fra politiet. Ombudsmannen fremhevet også behov for mer opplæring til helsepersonell om skadevirkninger av isolasjon og hvordan isolertes helsetilstand bør følges opp. 
24.7.2019

Sivilombudsmannen med høringsuttalelse om forslag til ny barnevernlov

Sivilombudsmannen kom denne uka med en høringsuttalelse om forslaget til ny barnevernlov. Ombudsmannen etterlyser en grundigere utredning av forslagene som gjelder barns rettigheter og bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner i lys av Norges menneskerettslige forpliktelser. Sivilombudsmannen anbefaler at barne- og likestillingsdepartementet foretar en ny vurdering av regelverket. Dagens regler om tvangsbruk etterleves ikke alltid i praksis og dette tilsier behov for klargjøring av loven, påpeker sivilombudsmannen.