Aktuelt

24.7.2019

Sivilombudsmannen med høringsuttalelse om forslag til ny barnevernlov

Sivilombudsmannen kom denne uka med en høringsuttalelse om forslaget til ny barnevernlov. Ombudsmannen etterlyser en grundigere utredning av forslagene som gjelder barns rettigheter og bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner i lys av Norges menneskerettslige forpliktelser. Sivilombudsmannen anbefaler at barne- og likestillingsdepartementet foretar en ny vurdering av regelverket. Dagens regler om tvangsbruk etterleves ikke alltid i praksis og dette tilsier behov for klargjøring av loven, påpeker sivilombudsmannen.
16.5.2019

Artikkel fra årsmelding 2018 – FNs torturkomité kritisk til norsk isolasjon

FNs torturkomité rettet i år kritikk mot norske myndigheter for hvordan personer som er fratatt friheten, blir ivaretatt. Komiteen uttrykte blant annet bekymring over det store omfanget av langvarig isolasjon i fengsel, som ofte skjer på grunn av manglende ressurser. Ifølge komiteen er isolasjon av innsatte med store psykiske helseutfordringer i strid med menneskerettslige standarder og burde avskaffes.