Aktuelt

4.1.2018

Dammyrdalsveien – Ombudsmannen stiller Klima- og miljødepartementet spørsmål om markalovens krav til saksbehandling av søknad om skogsbilvei og andre landbrukstiltak

I en klage til ombudsmannen reiser Naturvernforbundet i Oslo og Akershus spørsmål om en søknad om tillatelse til etablering av skogsbilvei i marka skal behandles etter markaloven § 14 første eller annet ledd. Ombudsmannen har besluttet å ta spørsmålet opp med Klima- og miljødepartementet på generelt grunnlag.
13.12.2017

Rapport: Nesodden må følge lovens frister for saksavvikling

Hensynet til den enkelte søker så vel som hensynet til borgernes respekt for forvaltningen og for rettsregler, tilsier at kommunen må sørge for å følge de fristene som er gitt for saksbehandlingen på plan- og bygningsrettens område. - Jeg forutsetter derfor at Nesodden kommune sikrer en forsvarlig bemanning ved byggesaksavdelingen for å forhindre at restansene øker på ny, sier Aage Thor Falkanger i en kommentar til undersøkelsene han har foretatt av saksavviklingen i byggesaksavdelingen i Nesodden kommune.