Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar 26. oktober 2017

Vi setter fokus på helsepersonells rolle i møte med mennesker som er fratatt friheten i politiarrest og fengsel. Meld deg på nå!

Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar belyser i år problemstillinger knyttet til helsepersonells rolle i møte med mennesker som er fratatt friheten i politiarrest og fengsel. Seminaret innledes av norske og internasjonale eksperter. Det vil også bli panelsamtaler om henholdsvis utfordringer for politi og legevakt i forbindelse med politiarrest og om helsetjenester i fengsel.

Ikke påmeldt? Meld deg på her.

Tid: Torsdag 26. oktober 2017. Kl. 09.00-15.30. Dørene åpner kl 08.30.

Sted: Seminaret arrangeres på Oslo Kongressenter, Folkets Hus i Oslo. Adressen er Youngs gate 21, Oslo.

Bakgrunnsnotat for menneskerettighetsseminaret 2017.

Last ned programmet som pdf.

Program

08.30    Registrering og kaffe/te

09.00    Velkommen ved sivilombudsmann Aage Thor Falkanger

Del 1: Hvorfor er helsepersonell viktig for arrestanter og innsatte?

09.15    Funn og erfaringer fra Sivilombudsmannens besøk til politiarrester og fengsler

 • Helga Fastrup Ervik, leder for Sivilombudsmannens forebyggingsenhet

09.35    The role of medical personnel in places of detention – ethical dilemmas, dual loyalty and the importance of international standards

 • Jörg Pont, lege og ekspert på internasjonale standarder for behandling av arrestanter og innsatte

10.20    Hvordan være en god lege for dem som er fratatt friheten?

 • Marit Hermansen, president i Den norske legeforening

10.45     Pause

Del 2: Utfordringer for politi og legevakt

11.00     Panelsamtale

Hva karakteriserer møtet mellom legevaktslegen og arrestanten, og hva er politiets rolle? Hvordan ivaretas arrestantens rettigheter som pasient og hvordan sikres helsepersonells taushetsplikt? Hva skjer hvis arrestanten har skader?  Bør leger gi «klarering» for arrest? Hvilken veiledning gir internasjonale standarder? Hvem bestemmer hvis legen og politiet ikke er enige? Hva er viktig for et godt samarbeid mellom politi og legevakt?

Deltakere:

 • Styrk Fjærtoft Vik, assisterende fylkeslege, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Anne Kroken, nestleder i forsvarergruppen i Advokatforeningen
 • Ingrid H. Johansen, lege og forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
 • Pål Gunnar Førsund, politioverbetjent og seksjonssjef for Oslo politiarrest

Ordstyrer: Helga Fastrup Ervik

 12.15    Lunsj

Del 3: Helsetjenester i fengsel

13.00    Panelsamtale

Hva karakteriserer forholdet mellom fengselsansatte, helsepersonell og pasienter når de er innsatte i fengsel? Hvordan avdekker, dokumenterer og følger helsepersonell opp skader innsatte har ved innkomst? Hvilken rolle har helsepersonell når innsatte er i isolasjon og underlagt tvangsmidler? Er det forskjeller i helsetilbudet til varetekt- og dominnsatte? Hvordan håndterer fengselsansatte og helsepersonell selvmordsfare? Hvordan ivaretar helsepersonell taushetsplikten overfor innsatte pasienter? Hva sier internasjonale standarder om fengselshelsetjener? Hvem bestemmer hvis fengselshelsetjenesten og fengselsledelsen er uenige? Hva er viktig for et godt samarbeid?

Deltakere:

 • Marte Rua, stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi, Universitetet i Oslo
 • Espen Jambak, assisterende fengselsleder i Telemark fengsel, Skien avdeling
 • Kristin Berge Nyborg, spesialsykepleier, Bydelshelsetjenesten i Oslo fengsel
 • Renate Eliassen, spesialsykepleier, helseenheten i Vadsø fengsel
 • Johan Lothe, daglig leder i Wayback
 • Farukh Qureshi, fengselsførstebetjent og leder av Oslo fengselsfunksjonsærers forening

Ordstyrer: journalist Kari Anne Dolonen fra tidsskriftet Sykepleien

14.30    Kaffepause

Del 4: Hva gjør myndighetene?

14.45

Hva gjør sentrale myndigheter for å sikre gode helsetjenester for mennesker som er fratatt friheten i politiarrest og fengsel? Hvordan kan direktoratene bidra til godt samarbeid mellom politi, kriminalomsorg og helsepersonell på en måte som ivaretar rettighetene til de som er fratatt friheten?

Deltakere:

 • Bente Moe, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet
 • Heidi Bottolfs, avdelingsdirektør for innhold og kapasitet, Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Jørn Schjelderup, leder for Politioperativ seksjon i Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering, Politidirektoratet

Ordstyrer: Helga Fastrup Ervik

15.30     Seminarslutt

Vi tar forbehold om eventuelle mindre endringer i programmet.

Bidragsyterne

Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann

Aage Thor Falkanger er dr. juris og tidligere professor ved Universitetet i Tromsø. Falkanger har vært dommer i Norges Høyesterett siden 2010. I 2014 valgte Stortinget Aage Thor Falkanger som sivilombudsmann.

 

Helga Fastrup Ervik, leder for Sivilombudsmannens forebyggingsenhet

Helga Fastrup Ervik er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har bred kompetanse innen menneskerettighetsfeltet. Hun kom fra stillingen som direktør for Avdeling for rettferd og inkludering i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Tidligere har hun blant annet vært underdirektør i seksjon for menneskeretter og demokrati i FN-avdelingen i Utenriksdepartementet.

 

Jörg Pont, Prof. Dr. med.

Jörg Pont, born 1944, MD, former clinician in intern medicine and hematology/oncology and professor at the Medical University Vienna, Austria and for 27 years part-time physician in the prison for drug dependent offenders in Vienna. Former medical advisor to the Austrian Ministry of Justice. Current work includes consultancies to the Council of Europe and United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in prison healthcare and healthcare ethics.

Jörg Pont er lege og tidligere kliniker i indremedisin og hematologi/onkologi. Pont er tidligere professor ved det medisinske fakultet i Wien. I 27 har han jobbet deltid i et fengsel for rusavhengige innsatte i Wien. Han er også tidligere medisinsk rådgiver for Østerrikes Justisdepartement. For tiden er Pont konsulent, blant annet for Europarådet og for FNs arbeid med rus og kriminalitet (UNODC), fengselshelsetjenester og medisinsk etikk.

Marit Hermansen, president i Den norske legeforening

Marit Hermansen er president i Den norske legeforening i sin andre periode. Før det ledet hun Norsk forening for allmennmedisin. Hun er spesialist i allmennmedisin og har tidligere jobbet som fastlege, legevaktsjef og kommuneoverlege i Grue kommune.

 

Styrk Fjærtoft Vik, assisterende fylkeslege i Aust- og Vest-Agder

Styrk Fjærtoft Vik arbeider som assisterende fylkeslege i Aust- og Vest-Agder. Han har bakgrunn som fastlege i Kristiansand i over 20 år og legevaktoverlege i 6 år. Han er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Arbeidsområdet hans er blant annet tilsyn og veiledning i forhold til kommunale helsetjenester inkludert legevakt og fastleger.

 

 

Ingrid H. Johansen, lege, ph.d, forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Ingrid H. Johansen er lege og har doktorgrad om legevaktens håndtering av pasienter med problemstillinger relatert til rus og psykiske plager.  Hun har bred klinisk erfaring fra legevakt og fastlegevirksomhet, og er fagredaktør for Legevakthåndboken, en klinisk veileder for leger i vakt. For tiden kombinerer hun forskerstilling ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin med stilling som vaktlege ved Radio Medico Norway.

 

Kari Anne Dolonen, ordstyrer

Kari Anne Dolonen er journalist i Tidsskriftet Sykepleien. Hun har siden 1993 jobbet med flere journalistiske graveprosjekter innen helsesektoren og skrevet flere artikler om fengselshelsetjenesten. Hun har blant annet vunnet Fagpressens gravepris i 2014 og journalistprisen i 2016.

 

 

 

Marte Rua, ph.d.-stipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Marte Rua er sosiolog og stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. I hennes doktorgradsprosjekt utforskes isolasjons- og fellesskapspraksiser i Kriminalomsorgen. Rua har publisert om narkotika og helsearbeid i fengsel, rehabilitering og funksjonshemming, samt kvalitativ metode, vitenskapsteori og kunnskapspolitikk. UiO utga Ruas monografi «Hva gjør fengselsleger? En institusjonell

etnografi om isolasjon og helse» i 2012.

 

Espen Jambak, assisterende fengselsleder i Telemark fengsel, Skien avdeling

Espen Jambak er utdannet fengselsbetjent og har jobbet i kriminalomsorgen siden 1988. Han har siden 2014 jobbet som assisterende fengselsleder ved Telemark fengsel, med ansvar for straffegjennomføringsseksjonen.

 

Renate Lillevik Eliassen, spesialsykepleier, Helseenheten i Vadsø fengsel

Renate Lillevik Eliassen er utdannet sykepleier og har lang erfaring med arbeid innen psykiatrien.  Etter endt utdannelse har hun jobbetpå et psykiatrisk sykehjem, Betania i Alta, Dps avd. Talvik, kommunal rus- og psykiatri i Vadsø, et Bo- og omsorgsenteret Vadsø og nå Vadsø Fengsel avdeling Helseenheten.

 

Johan Lothe, daglig leder og styremedlem, Wayback, Stiftelsen Livet etter soning

Johan Lothe har selv soningserfaring og har etter endt soning vært både deltaker og frivillig gruppeleder i Oslo Røde Kors, nettverk etter soning. Siden 2014 har han vært ansatt som daglig leder i Wayback. Han deltar som erfaringskonsulent blant annet i fagråd for fengselshelsetjenesten, Prindsen mottakssenter, tiltak mot overdoser ved løslatelse og leder Blåkors Øst sitt brukerutvalg. Lothe jobber til daglig med oppfølging og tilbakeføring av straffedømte til samfunnet.

 

Farukh Qureshi, fengselsførstebetjent og leder av Oslo fengselsfunksjonærers forening

Farukh Qureshi er utdannet fengselsbetjent. Han har hatt fungering som fengselsførstebetjent siden 2013. Siden2014 har Quershi vært tillitsvalgt og leder av Oslo fengselsfunksjonærers forening.

 

 

 

Bente Moe, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

Bente Moe er utdannet fysioterapeut og har vært avdelingsdirektør i Helsedirektoratet siden 2009. I tillegg til fengselshelsetjeneste arbeider hun blant annet med rehabilitering, innvandrerhelse og helsekrav til førerett. Hun har bred praksis fra helsetjeneste i kommune.